Capacity Building Program - vzdelávanie pacientov

VZDELANÍ PACIENTI SÚ PRE ZDRAVOTNÍCTVO CENNOU POMOCOU

SITUÁCIA VO VZDELÁVANÍ PACIENTOV NA SLOVENSKU

Systém na Slovensku definuje pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti. Vyspelé krajiny ho však už vidia ako partnera - profesionála, ktorý dokáže poradiť pri efektívnejšom nastavení zdravotníckeho systému.

Vzdelávanie pacientov sa ešte stále podceňuje. Nemáme odborníkov, ktorí by sa mu venovali, chýbajú vzdelávacie materiály i pedagogické zázemie. Skúsenosti zo sveta ukazujú, že takto vzdelaní pacienti a pacientski advokáti pomáhajú lepšie nastaviť systémy a zohľadniť potreby pacientov.
Aj pacientske organizácie na Slovensku majú dlhodobo ambíciu participovať na rôznych typoch rozhodovacích procesov, stať sa členmi kategorizačných komisií a spolurozhodovať napríklad o tom, aké lieky alebo zdravotnícke pomôcky a výkony budú hradené z verejného zdravotného poistenia. V poslednom čase sa táto otázka stáva veľmi aktuálna aj v súvislosti s tzv. revíziami úhrad liekov a s neustálymi (medializovanými) spormi o doplatky za lieky.

Na to, aby sa pacienti mohli stať partnermi odborníkov a ostatných účastníkov takýchto procesov, je dôležité, aby disponovali potrebnými vedomosťami a absolvovali náležité vzdelávanie. Stále sa však objavujú názory, že pacienti a pacientske organizácie sú agentmi farmaceutického či potravinárskeho priemyslu, ktorí – ak ich vpustíme do systému – budú presadzovať komerčné záujmy, prípadne budú chcieť len to najlepšie a najdrahšie. To však nie je pravda. Keď s takýmito pacientmi, resp. pacientskymi advokátmi pracujete a komunikujete, zistíte, že na základe získaných informácií sú schopní racionálne posúdiť svoje potreby, ako aj možnosti systému.

S CIEĽOM OBJASNIŤ PROCESY, KTORÝMI SA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ VRÁTANE LIEKOV DOSTÁVA K PACIENTOVI, JE PRE ZÁSTUPCOV PACIENTSKYCH ORGANIZÁCIÍ NA SLOVENSKU VYTVORENÝ ODBORNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM.

VZDELÁVACÍ PROGRAM MÁ NASLEDUJÚCE CIELE:
• naučiť pacientov chápať, aké úkony vedú k zabezpečeniu dostupnosti liečby;
• objasniť legislatívu, cenotvorbu aj systém hradenia, úlohy jednotlivých hráčov v zdravotníckom sektore;
• vysvetliť princípy tvorby a rozdeľovania ekonomických zdrojov, limity verejných zdrojov v zdravotníctve a úlohu, ktorú môže pri rozdeľovaní zdrojov zohrať pacient.

PRÍNOS PROGRAMU

PRÍLEŽITOSŤ stať sa lídrom v aktivitách pacientskych organizácií, relevantným partnerom v diskusiách so štátnymi a verejnými inštitúciami

MOŽNOSŤ byť navrhnutý/-á ako zástupca pacientov na rokovania Kategorizačnej komisie a Kategorizačnej rady MZ SR, ako aj odborných pracovných skupín a byť prizývaný/-á na rokovania Pracovnej skupiny AOPP pre hodnotenie liekov a liekovú politiku.

POTENCIÁL poskytovať konzultácie štátnej a verejnej správe, farmaceutickým a iným spoločnostiam za primeranú odmenu, možnosť zapojiť sa do lek-torského zboru AOPP a publikovať v médiách a odborných časopisoch.

VIAC SA O PROGRAME DOZVIETE V PRILOŽENEJ BROŽÚRKE                                                                                       Info material_Vzdelavaci program pre pacientov