Transparentná spolupráca

Spolupráca medzi zdravotníckymi pracovníkmi a farmaceutickými spoločnosťami je prirodzená a nevyhnutná, je prospešná najmä pre pacientov a pomáha zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj hodnotu budúceho medicínskeho výskumu.

Farmaceutický priemysel sa, prostredníctvom svojej európskej stavovskej organizácie Európska federácia farmaceutických odvetví a asociácií (ďalej len „EFPIA“), dobrovoľne rozhodol pre prísnu samoreguláciu a prostredníctvom Etického kódexu EFPIA kladie na zúčastnené spoločnosti vysoké nároky a v detailoch je častokrát prísnejší a prehľadnejší ako legislatívy mnohých vyspelých štátov. Všetky členské spoločnosti EFPIA dodržiavajú tieto prísne pravidlá a zverejňujú prevody hodnôt medzi zdravotníckymi pracovníkmi (lekári, ošetrovatelia, sestry, farmaceuti) a farmaceutickým priemyslom.

Etický kódex EFPIA, a z neho vychádzajúci Etický kódex Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (ďalej len „AIFP“), zaväzuje všetky spoločnosti, ktoré s ním vyslovili súhlas, k pravidelnému a transparentnému zverejňovaniu všetkých peňažných aj nepeňažných vzťahov, ktoré vznikajú medzi farmaceutickými spoločnosťami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Prijatie a napĺňanie tohto kódexu je pre AIFP a všetky jej členské spoločnosti povinné. Informácie o prevodoch hodnôt sú umiestnené na verejne dostupných webstránkach členských spoločností, a to najneskôr do 30. 6. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom k prevodu hodnôt došlo (po prvýkrát v roku 2016 za rok 2015).

Pravidlá zverejňovania prevodov hodnôt podľa, tzv. EFPIA Disclosure Code (ďalej len „EFPIA DC“), prinášajú farmaceutickému a medicínskemu odvetviu transparentnosť a verejnú kontrolu.

Taktiež novela Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o liekoch“), účinná od 1.1.2016,  zaviedla nové pravidlá pre oznamovanie a zverejňovanie údajov. V jej zmysle sú farmaceutické spoločnosti povinné predložiť každoročne, vždy najneskôr do 31. 1. a do 31. 7. kalendárneho roka, Národnému Centru Zdravotníckych Informácii (ďalej len „NCZI“) v elektronickej podobe správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok. 

 

Zverejňovanie podľa EFPIA DC  je v zásade rovnaké ako zverejňovanie podľa Zákona, avšak existujú tu určité rozdiely.  

Podľa EFPIA DC sa naviac zverejňujú nasledovné kategórie údajov:

  • peňažné a nepeňažné prevody hodnôt poskytnuté univerzitám a vedeckým inštitúciam,
  • výdavky na výskum a vývoj uhradené inými ako slovenskými pobočkami a výdavkami na výskum a vývoj, ktoré začali pred 31.12.2015 a
  • cezhraničné prevody hodnôt.

 

Zverejňovanie podľa Zákona o lieku vs podľa EFPIA DC

Zverejňovanie

podľa Zákona o lieku

podľa EFPIA DC

Čo?

Individuálne údaje o prevodoch hodnôt za príslušný kalendárny polrok

Individuálne údaje (nutný súhlas) a agregované údaje (bez súhlasu) o prevodoch hodnôt za príslušný kalendárny rok

Kedy?

polročne k 31.1. a 31.7.

ročne k 30.6.

Kde?

webovské sídlo NZCI

webovské sídlo farmaceutickej spoločnosti

Súhlas poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  alebo zdravotníckeho pracovníka

nie je potrebný  

je potrebný, v opačnom prípade sa zverejnia údaje v agregovanej forme