Informácie pre pacientov

Vzťahy s pacientskymi organizáciami

Pacientske organizácie

Pacientske organizácie obhajujú záujmy pacientov.

Pacientske organizácie obhajujú záujmy pacientov. Poskytujú im a ich rodinám dôležité informácie o ochoreniach, možnostiach liečby, inováciách a klinických štúdiách, ale aj morálnu podporu. Vďaka spoločným aktivitám pomáhajú chorým a ich príbuzným nájsť odvahu a odhodlanie sa nevzdávať a bojovať s chorobou deň čo deň aj naďalej.

Spolupráca AIFP s pacientskými organizáciami

AIFP je presvedčená, že dôležitá je nielen liečba, ale aj prevencia ochorení. Pacienti by mali mať zabezpečený prístup nielen ku kvalitným liekom a zdravotnej starostlivosti, ale aj k informáciám o ochoreniach.

Dlhodobým cieľom AIFP je podpora pacientskych organizácií v konštruktívnej diskusii o efektívnom zdravotníckom systéme, ako aj partnerstvo v procese ich profesionalizácie. Rozvojové a vzdelávacie programy pre pacientske organizácie sú vo vyspelých krajinách bežnou formou podpory zo strany farmaceutického priemyslu.

Pacienti by mali mať zabezpečený prístup nielen ku kvalitným liekom a zdravotnej starostlivosti, ale aj k informáciám o ochoreniach.

Náš záväzok – transparentné vzťahy

AIFP si uvedomuje, že bez poznania potrieb pacientov nemôže farmaceutický priemysel vyvíjať nové lieky, a pomáhať zlepšovať kvalitu ľudského života.

V záujme zabezpečenia etických a transparentných vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a pacientskymi organizáciami, schválila AIFP svoj Kódex zásad vzťahov, v ktorom sa zaväzuje, že:

  • Nezávislosť pacientskych organizácií v zmysle ich politických názorov, postojov a aktivít bude zaručená
  • Všetky partnerské vzťahy budú založené na vzájomnom rešpekte, pričom názory a rozhodnutia každého partnera budú mať rovnakú váhu
  • Farmaceutické spoločnosti nebudú požadovať a pacientske organizácie sa nebudú zaväzovať k propagácii a reklame konkrétnych liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis
  • Ciele a rozsah akéhokoľvek partnerského vzťahu budú transparentné. Finančná, ako aj nefinančná podpora, poskytovaná farmaceutickým priemyslom bude vždy jasne preukázateľná
  • Farmaceutický priemysel víta možnosť všestranného financovania pacientskych organizácií z viacerých zdrojov