Transparentnosť a etika

Hodnoty ako dôvera, starostlivosť, spravodlivosť, rešpekt a čestnosť vytvárajú východiskový bod pre všetky členské spoločnosti, združené v AIFP. Tento súbor kľúčových hodnôt a princípov pomáha zabezpečiť, aby interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi a širšou zdravotníckou komunitou boli primerané a v súlade s neustále sa meniacimi očakávaniami spoločnosti.

Etika nerozlučne súvisí s transparentnosťou.

Farmaceutickému priemyslu záleží na tom, aby jeho vzťahy s lekármi boli transparentné. Musia byť natoľko čitateľné, aby bolo možné rozptýliť pochybnosti ohľadom možného konfliktu záujmov.