AIFP kódex vzťahov s pacientskými organizáciami

Európska federácia farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) je zastupiteľským orgánom farmaceutického priemyslu v Európe. Jej členmi sú národné asociácie európskych štátov (t. j. členské asociácie) a vedúce farmaceutické spoločnosti (t. j. riadni členovia)1. Členstvo v EFPIA sa týka aj dvoch špecializovaných skupín: „Európske biofarmaceutické podniky“ (European Biopharmaceutical Enterprises, EBE) a „Európski výrobcovia vakcín“ (European Vaccines Manufacturers, EVM).

Prvoradým poslaním EFPIA je podporovať technologický a ekonomický vývoj farmaceutického priemyslu v Európe a pomáhať prinášať na trh lieky, ktoré zlepšujú zdravie pacientov.

Farmaceutický priemysel si uvedomuje, že má veľa spoločných záujmov s pacientskymi organizáciami, ktoré zastupujú a/alebo podporujú potreby pacientov a/alebo ošetrovateľov.

V záujme zabezpečenia etických a transparentných vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a pacientskymi organizáciami schválila AIFP tento svoj Kódex zásad vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a pacientskymi organizáciami (ďalej len „Kódex“).