Online poradňa klinického skušania liekov

Bezplatná online poradňa „Klinické skúšanie“ Vám pomôže zistiť, či sú v Slovenskej republike evidované klinické štúdie zamerané na Vaše ochorenie, do ktorých sa môžete zapojit a podporiť tak výskum inovatívnych liekov na Slovensku. Poradňa je určená pre pacientov aj ich rodinných príslušníkov, ktorí trpia ochorením a zároveň by boli ochotní participovať na prebiehajúcich klinických štúdiách. Poradňa v žiadnom prípade nie je náhradou odborných rád lekára, iba doplnením informácií pre pacientov, ktorí majú zájuem dozvedieť sa viac. Váš lekár nemusí vedieť o všetkých klinických štúdiách, do ktorých by ste se mohli s ohľadom na Vaše ochorenie zapojiť. Poradňa je novo spustená, preto privítame akýkoľvek Váš podnet na zlepšenie.

Vyberte indikačnú skupinu, pre ktorú by mala byť klinická štúdia určená.
Do kolónky vpíšte kód diagnózy*. Pokiaľ kód diagnózy nepoznáte, vypíšte diagnózu slovne.
Napr. Klasifikácia MKCH 10
prepíšte kód z obrázku do polička vedľa
Zakliknutím tohto políčka potvrdzujem, že som si prečítal/a Podmienky spracúvania osobných údajov, porozumel/a som im, a poskytujem týmto svoj vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný, jednoznačný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov obsiahnutých vo vyššie uvedenom formulári, a to na účel a v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach spracúvania osobných údajov. Súčasne potvrdzujem, že pri získavaní osobných údajov mi boli ako dotknutej osobe poskytnuté všetky informácie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

* údaje sú povinné


Disclaimer

  • Informácie uvádzané na tejto web stránke slúžia výlučne ako informačný zdroj a nenahrádzajú poskytovanie zdravotnej starostlivosti ani poskytovanie inej odbornej pomoci, najmä nenahrádzajú konzultácie s lekármi alebo inými zdravotníckymi pracovníkmi. Prípadné nejasnosti, zdravotné problémy a komplikácie je potrebné konzultovať s Vaším všeobecným lekárom alebo odborným lekárom. Prevádzkovateľ web stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia alebo ujmu na zdraví.
  • Prevádzkovateľ tejto web stránky upozorňuje, že výpočet prebiehajúcich klinických skúšaní nemusí byť kompletný. Zoznam povolených klinických skúšaní je možné vyhľadať na oficiálnych web stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a ďalších medzinárodných internetových portáloch.
  • Prevádzkovateľ tejto web stránky nemôže vzhľadom na obmedzené množstvo informácií garantovať zaradenie do príslušných klinických skúšaní a nezodpovedá ani za prípadné zaradenie alebo nezaradenie do klinického skúšania.
  • Prevádzkovateľ tejto web stránky nezodpovedá za trvalosť obsahu tejto web stránky a ani za jej prípadnú nedostupnosť. Informácie uvádzané na tejto web stránke môžu byť kedykoľvek zmenené, odstránené alebo úplne zneprístupnené.
  • Zakliknutím príslušného políčka udeľuje návštevník tejto web stránky svoj vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný, jednoznačný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré poskytne v príslušných formulároch na tejto web stránke, a to v rozsahu, ktorý uvádzajú tieto Podmienky spracúvania osobných údajov