Slovník pojmov

Zadávateľ

Názov spoločnosti, ktorá klinické skúšanie realizuje

Číslo protokolu

Identifikačné číslo zadávateľa daného klinického skúšania

EudraCT number

Evrópske identifikačné číslo daného klinického skúšania

Subjekt hodnotenia

Pacient alebo zdravý dobrovoľník zaradený do klinického skúšania

Double blind

Dvojito zaslepené (ani skúšajúci, ani subjekt hodnotenia nevie akú liečbu dostáva)

Randomizácia

Náhodné priradenie subjektu skúšania k liečbe

Multicentrické klinické skúšanie

Štúdie prebiehajúce podľa jedného protokolu na viacerých centrách (môže prebiehať v SR aj mimo našej republiky) a je vykonávaná viacerými skúšajúcimi

Placebo

Liek bez účinnej látky MEK = Etická komisia pre multicentrické klinické skúšania

 
Slovník klinických štúdií