Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytnutých pri elektronickej konumikácii

Zaškrtnutím políčka – „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov“ a vyplnením a odoslaním elektronického formuláru týmto ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) dobrovoľne udeľujem Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu, Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 31786448, zapísanej v Registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom v Bratislave, odborom všeobecnej vnútornej správy, pod č. OVVS:95/1997-Ta (ďalej len “AIFP”) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov vyplnených v elektronickom formulári v rozsahu titul, meno, priezvisko, názov zamestnávateľa, adresa zamestnávateľa, číslo pracovného telefónu, pracovný e-mail na nasledujúci účel spracúvania: certifikácia komerčných zložiek AIFP.

AIFP je oprávnená poskytnúť a sprístupniť moje osobné údaje tretej osobe, ak ju poverí spracúvaním mojich osobných údajov, pričom cezhraničný prenos mojich osobných údajov sa môže realizovať tak v rámci štátov celej Európskej únie ako aj do akejkoľvek inej krajiny sveta, vrátane krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Platnosť udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov je časovo obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania mojich osobných údajov.

Vyhlasujem a odoslaním elektronického formulára potvrdzujem, že som AIFP poskytol / poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.

Rovnako vyhlasujem a odoslaním elektronického formulára potvrdzujem, že súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov som udelil / udelila dobrovoľne, že som bol poučený / bola poučená o možnosti uplatňovať práva dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov upravené najmä v § 28 predmetného zákona, a že pred udelením súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov som sa oboznámil / oboznámila s informáciami podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
___________________________________________________________________________

Na e-mailovú adresu uvedenú v elektronickom formulári Vám bude obratom zaslaný e-mail s potvrdením o zaevidovaní Vášho vyplneného elektronického formuláru v našom systéme. Pre dokončenie procesu registrácie Vami vyplneného elektronického formuláru a pre potvrdenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov kliknite na odkaz uvedený v tomto e-maile.

Na základe vyplnenia a odoslania elektronického formulára na internetovej stránke www.aifp.sk ste ako dotknutá osoba udelili Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu, Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 31786448, zapísanej v Registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom v Bratislave, odborom všeobecnej vnútornej správy, pod č. OVVS:95/1997-Ta, súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Pre dokončenie procesu registrácie Vami vyplneného elektronického formuláru a pre potvrdenie Vami udeleného súhlasu so spracúvaním poskytnutých osobných údajov kliknite na nasledujúci odkaz http://aifp.sk/sk/pouzivatel-registracia-pouzivatela/. Po úspešnom ukončení registrácie pristúpime k vybaveniu Vašej žiadosti.

___________________________________________________________________________
 
Informácia podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 31786448, zapísaná v Registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom v Bratislave, odborom všeobecnej vnútornej správy, pod č. OVVS:95/1997-Ta (ďalej len “AIFP”), ako prevádzkovateľ informačného systému týmto poskytuje dotknutým osobám informácie v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”).

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je súhlas dotknutej osoby udelený AIFP podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov.

1.    Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému

Prevádzkovateľom informačného systému je Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 31786448, zapísaná v Registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom v Bratislave, odborom všeobecnej vnútornej správy, pod č. OVVS:95/1997-Ta.

2.    Účel spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby zo strany AIFP je nasledovný: certifikácia komerčných zložiek AIFP.

3.    Zoznam spracúvaných osobných údajov

AIFP spracúva v informačnom systéme nasledujúce osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou: titul, meno, priezvisko, názov zamestnávateľa, adresa zamestnávateľa, pracovné zaradenie, číslo pracovného telefónu, pracovný e-mail.

4.    Oprávnené osoby

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene AIFP vyplýva oprávneným osobám z členstva zamestnávateľa dotknutej osoby v AIFP a jeho členských povinností. Žiadosť o oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene AIFP a žiadosti dotknutej osoby na základe zákona o ochrane osobných údajov môže dotknutá osoba adresovať AIFP písomnou formou na adresu: Prievozská 4, 821 09 Bratislava.

5.    Poučenie o dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje

Udelenie súhlasu AIFP na spracúvanie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné a dotknutá osoba nemá povinnosť osobné údaje, ktoré majú byť spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, AIFP poskytnúť. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený AIFP môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Platnosť súhlasu je obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

6.    Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov, ktorým AIFP poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb

AIFP poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutej osoby sprostredkovateľom, tretím stranám a príjemcom, ktorými sú členské spoločnosti AIFP.

7.    Zverejnenie osobných údajov

AIFP osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov nezverejňuje.

8.    Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov môžu byť predmetom prenosu osobných údajov tak v rámci štátov celej Európskej únie, ako aj v rámci tretích krajín, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vrátane krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, najmä USA, Kanada a India.

9.    Poučenie o právach dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje zákon o ochrane osobných údajov, najmä ustanovenie § 28 predmetného zákona.

Dotknutá osoba má v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod,

c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e)    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)    likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)    blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má súčasne právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa namietať voči:

a)    spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)    využívaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,

c)    poskytovaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

V zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 a 5 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek:
a)    namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
b)    namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa ustanovenia § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.