Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zaškrtnutím políčka - Súhlasím so spracúvaním osobných údajov a vyplnením a odoslaním elektronického formuláru týmto ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) dobrovoľne udeľujem Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu, Prievozská 4, 821 08 Bratislava, IČO: 31786448, zapísanej v Registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom v Bratislave, odborom všeobecnej vnútornej správy, pod č. OVVS:95/1997-Ta (ďalej len “AIFP”) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov vyplnených v elektronickom formulári v rozsahu [titul, meno, priezvisko, názov zamestnávateľa, adresa zamestnávateľa, pracovné zaradenie, číslo pracovného telefónu, pracovný e-mail] na nasledujúci účel spracúvania: [certifikácia komerčných zložiek AIFP].

AIFP je oprávnená poskytnúť a sprístupniť moje osobné údaje tretej osobe, ak ju poverí spracúvaním mojich osobných údajov, pričom cezhraničný prenos mojich osobných údajov sa môže realizovať tak v rámci štátov celej Európskej únie ako aj do akejkoľvek inej krajiny sveta, vrátane krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Platnosť udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov je časovo obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania mojich osobných údajov.

Vyhlasujem a odoslaním elektronického formulára potvrdzujem, že som AIFP poskytol / poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.

Rovnako vyhlasujem a odoslaním elektronického formulára potvrdzujem, že súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov som udelil / udelila dobrovoľne, že som bol poučený / bola poučená o možnosti uplatňovať práva dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov upravené najmä v § 28 predmetného zákona, a že pred udelením súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov som sa oboznámil / oboznámila s informáciami podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.