PREČO JE DÔVERA V OČKOVANIE V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE NIŽŠIA?

Nová správa skúma, ako si vybudovať dôveru a zvýšiť zaočkovanosť - originál článku tu.

Miera zaočkovanosti v krajinách strednej a východnej Európy je nižšia ako v niektorých krajinách západnej Európy,  a to najmä v prípade vakcín, ktoré chránia dospievajúcich a dospelých. Nízka absorpcia očkovania môže vzniknúť z mnohých dôvodov, vrátane cenovej dostupnosti, prístupu k očkovaniu a nízkej úrovne akceptácie očkovania. Údaje EÚ ukazujú nižšiu mieru dôvery v očkovanie v krajinách strednej a východnej Európy.

Nová správa Medzinárodného centra dlhovekosti UK (ILC-UK) poukazuje na nižšiu dôveru v zdravotnícke systémy, nízke výdavky na preventívnu zdravotnú starostlivosť a nedostatok odporúčaní pre niektoré vakcíny.

ILC-UK, zakladajúci člen siete ILC Europe Network a popredná britská autorita v oblasti dlhovekosti a demografických zmien, zverejnila novú správu s názvom „Posun príbehu: Zlepšenie zavádzania vakcín v strednej a východnej Európe“. Správa sa, okrem iného, pýta: prečo krajiny strednej a východnej Európy zaostávajú za priemerom EÚ a ako môžeme napraviť dôveru vo vlády a zdravotnícke systémy, aby sme zvýšili mieru zaočkovanosti v celej Európe?

Očkovanie* Skupina obyvateľov
Záškrt (diftéria), tetanus a čierny kašeľ (pertussis) (DTP) deti
Osýpky (M), Mumps (M), Ružienka (R) (MMR) deti
Ľudský papilomavírus (HPV) dospievajúci
Pneumokoky deti, rizikové skupiny, starší občania
Chrípka deti, rizikové skupiny, starší občania

*Správa ILC sa zamerala na vládne odporúčania a využívanie týchto piatich rôznych očkovaní.

 

Zatiaľ čo len 21 % občanov EÚ uvádza nízku úroveň dôvery v systém zdravotnej starostlivosti svojej krajiny, v niektorých častiach východnej Európy je to až 49 %.

V rámci 11 krajín strednej a východnej Európy skúmaných v novej správe ILC (Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) výdavky na zdravotnú starostlivosť historicky zaostávajú za ostatnými európskymi krajinami.

V roku 2020 boli priemerné výdavky na zdravotníctvo na obyvateľa EÚ 2 110 EUR; v Rumunsku, ktoré malo najnižšie výdavky v tomto regióne strednej a východnej Európy, to bolo 713 eur.

 

Očkovanie** Vydané odporúčanie      (% krajín CEE)
Ľudský papilomavírus (HPV) (všetci dospievajúci) 45%
Pneumokoky (starší občania) 64%
Pneumokoky (rizikové skupiny) 73%
Ľudský papilomavírus (HPV) (ženy) 82%
Chrípka (deti) 82%
Pneumokoky (deti) 91%
Záškrt (diftéria), tetanus a čierny kašeľ (pertussis) (DTP) 100%
Osýpky (M), Mumps (M), Ružienka (R) (MMR) 100%
Chrípka (rizikové skupiny) 100%
Chrípka (starší občania) 100%

**Tabuľka ukazuje, ktoré očkovania sú v regióne CEE najčastejšie odporúčané, a ktoré zdravotné systémy neuprednostňujú.

 

Možno pozorovať, ako môže byť očkovanie depriorizované v rámci množstva iných požiadaviek na rozpočty na zdravotníctvo v prípade nedostatku príjmov do systému. Zdravotné zásahy sa nezaobídu bez účinných kampaní na zvyšovanie povedomia a infraštruktúry zdravotníckeho systému na ich realizáciu.

V správe sa poukazuje, že práve tieto faktory spoločne vysvetľujú, prečo stredná a východná Európazaostáva v porovnaní so zvyškom EÚ:

Nízka dôvera: nedostatočná angažovanosť politikov a nesúrodá reakcia na COVID-19 v niekoľkých krajinách viedli k narušeniu a zníženiu dôvery verejnosti v očkovanie.

Historické determinanty: nedôvera v autority často pramení z predchádzajúcich foriem vlády a politiky, ktoré obmedzovali individuálne slobody.

Slabá komunikácia: Komunikácia o očkovaní je často oneskorená a je skôr predmetom antivakcinačnej rétoriky, ktorá sa často nekontroluje.

Neprístupné zdravotnícke služby: neadekvátny prístup a slabé financovanie očkovania pre niektoré ochorenia naznačuje, že očkovanie nie je pre vládu prioritou, a preto ho jednotlivci nemusia uprednostňovať.

Nedostatok zdravotnej výchovy: nízka informovanosť a nedostatočná angažovanosť v oblasti očkovania znamená, že mnohí občania v tomto regióne ho neuprednostňujú.

Zásahy potrebné na riešenie tohto rozdielu vo využívaní vakcín sú rôzne a relevantné pre všetky aspekty zdravotnej starostlivosti. Správa obsahuje odporúčania pre opatrenia na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ a obhajuje celospoločenský prístup k zvýšeniu využívania.

Zdravotnícki lídri, klinickí lekári, náboženskí a komunitní predstavitelia, farmaceuti a mnoho ďalších zainteresovaných strán zohrávajú úlohu pri normalizácii očkovania a pomáhajú ostatným pochopiť jeho dôležitosť.

Kľúčové odporúčania

1. Investovať do systémov určených na prevenciu: pacienti, zdravotnícki pracovníci a tvorcovia politík vyžadujú bezproblémový prístup k vhodným informáciám, aby podporili lepší prístup k očkovaniu a jeho prijímanie.
2. Podnikať kroky na inšpiráciu a zapojenie: výhody imunizácie by mali byť jasne komunikované a komunikácia by mala byť konzistentná na všetkých úrovniach spoločnosti.
3. Demokratizovať prístup k prevencii: infraštruktúra na každej úrovni systému zdravotnej starostlivosti by mala podporovať preventívne zásahy; je to súčasť celkového úsilia zabezpečiť, aby sa výsledky v oblasti zdravia nelíšili v závislosti od bohatstva krajiny.
4. Podporovať efektívne využívanie technológií: nástroje digitálnej komunikácie by sa mali používať na oslovenie nedostatočne obsluhovaných skupín a v boji proti antivakcinačným príbehom, ktoré sú v hojnej miere dostupné práve online.

© Esther McNamara @ VaccinesToday


Ak si chcete prečítať správu a jej odporúčania v plnom znení, kliknite sem

Pre viac informácií o práci ILC v oblasti imunizácie dospelých, kliknite sem


« Späť