Dostupnosť moderných onkologických liekov - aktualizácia stavu k 2/2020

Európska medicínska agentúra (EMA) zaregistrovala od roku 2011 do konca roku 2019 celkovo 93 inovatívnych liekov na onkologické ochorenia. K najvyššiemu počtu prelomových inovácií v liečbe došlo v rokoch 2016 - 2018. Len za tieto dva roky bolo v Európe registrovaných až 39 nových liekov, z ktorých viacero doteraz nebolo na Slovensku kategorizovaných.


Naša krajina tak podľa výsledkov analýzy zaradenia onkologických liekov do štandardných úhrad výrazne zaostáva za porovnateľnými krajinami regiónu. Na Slovensku bolo koncom februára 2020 hradených z celkového počtu 93 registrovaných liekov len 33 % z nich, teda 31 prípravkov.


Až 67 % moderných onkologických liekov nie je bežne dostupných pre slovenských pacientov. Naviac, väčšina z tých, ktoré sú zaradené do úhrady z verejného zdravotného poistenia sa do kategorizačného zoznamu dostala na základe už neaktuálnej legislatívy. Ak by sme z balíka hradených liekov vyňali tzv. orphany (1:50 000) s otvoreným konaním v roku 2018 na Slovensku by bolo dostupných len 11 z celkového počtu sledovaných onkologických liekov (12 %)

Kategorizacia modernych liekov (2)

Zdroj: AIFP, stav úhrad k 29. februáru 2020, EMA registrácie 2011-2019

V dostupnosti modernej terapie pre vybrané onkologické ochorenia u nás (karcinóm pľúc, prsníka, hrubého čreva, mnohopočetný myelóm a metastatický melanóm), Slovensko zaostáva za porovnateľnými krajinami. Kým vo zvyšku regiónu je spomedzi liekov registrovaných Európskou liekovou agentúrou (po roku 2011) dostupných 57 a viac percent onkologických liekov, na Slovensku je to spolu pre tieto diagnózy iba 38 %. Napriek rastu podielu hradených liekov na sledované ochorenia počas roka 2019 Slovensko naďalej zostáva na konci rebríčka porovnávaných krajín v rámci regiónu.

Onko vybrane diagnozy

Zdroj: AIFP, EMA registrácia 2011-2019, stav úhrad k 2/2020

Metodická poznámka: Percentuálny údaj za jednotlivé krajiny predstavuje podiel hradených liekov vo februári 2020 na registrovaných liekoch (2011 -2019) v Európe v uvedených ochoreniach. Celkovo bolo sledovaných 34 liekov, pričom 3 z nich sa používajú k liečbe v dvoch zo sledovaných ochorení. V analýze z marca 2019 ich bolo 29. Situácia v ČR je zohľadnená prostredníctvom dvoch pohľadov – vrátane a bez mimoriadne hradených liekov spadajúcich pod § 16 zákona č. 48/1997 Sb. (údaj označený v grafe hviezdičkou*). Situácia v Maďarsku je zohľadnená prostredníctvom dvoch pohľadov – vrátane a bez liekov spadajúcich pod tzv. name patient reimbursement (údaj označený v grafe hviezdičkou*).


Údaje o registrovaných liekoch vychádzajú z verejne dostupných informácii Európskej liekovej agentúry EMA. Informácie o hradených liekoch v sledovaných krajinách sú zverejnené na oficiálnych stránkach lokálnych liekových agentúr, zdravotných poisťovní a ministerstiev zdravotníctva: (http://www.sukl.sk, http://kategorizacia.mzsr.sk, http://www.hzzo.hr, https://ncpr.bg, https://www.nhif.bg/page/1466, http://www.sukl.cz, http://neak.gov.hu, https://www.ogyei.gov.hu, https://net.jogtar.hu, http://mz.gov.pl, http://www.ms.ro, http://www.cnas.ro, https://www.jazmp.si, http://www.cbz.si)

Pacienti s karcinómom kolorekta majú na Slovensku dostupný len jeden z najnovších liekov. V troch diagnózach - mnohopočetný myelóm, karcinóm pľúc a karcinóm prsníka, majú štandardne dostupné iba dva lieky. To je napríklad v porovnaní s Českou republikou výrazne menej. Špecifikom Slovenska je však skutočnosť, že tieto lieky sú často hradené len pre užšie skupiny pacientov, prípadne je hradená liečba obmedzená do určitých línií, napr. v oblasti mnohopočetného myelómu. V ČR je ich použitie podstatne širšie, ak nie úplne identické s registrovaným rozsahom indikácií.


V rámci spomínaných diagnóz, v SR je v súčasnosti najlepšia situácia v liečbe metastatického melanómu, kde môže byť v terapii využitých až sedem z deviatich liekov. Je však potrebné podotknúť, že prakticky všetky tieto inovatívne lieky sa dostali do štandardných úhrad v roku 2018, príp. 2019 bez ohľadu na to, kedy boli registrované.


« Späť