Dostupnosť moderných onkologických liekov - aktualizácia stavu k 12/2019

Slovensko zostáva na konci rebríčka porovnávaných krajín v rámci regiónu.

Kým vo zvyšku regiónu (s výnimkou Rumunska), je spomedzi liekov registrovaných Európskou liekovou agentúrou po roku 2011 dostupných 57 a viac percent onkologických liekov pri diagnózach ako karcinóm pľúc, prsníka, hrubého čreva, mnohopočetný myelóm a metastatický melanóm, na Slovensku je to spolu pre tieto diagnózy iba 38 %. Napriek rastu podielu hradených liekov na sledované ochorenia počas roka 2019 Slovensko naďalej zostáva na konci rebríčka porovnávaných krajín v rámci regiónu.

Metodická poznámka: Percentuálny údaj za jednotlivé krajiny predstavuje podiel celkovo štandardne hradených liekov v liečbe karcinómu pľúc, prsníka, kolorekta, mnohopočetného myelómu a metastatického melanómu na registrovaných liekoch v terapii uvedených ochorení v Európe od roku 2011 do konca roku 2019. Celkov sme v prípade jednotlivých ochorení sledovali 37 liekov, pričom v analýze v marca 2019 ich bolo 29. Analyzované ochorenia predstavujú najčastejšie diagnostikované onkologické choroby na Slovensku, resp. sú špecifické dostupnosťou inovatívnych liekov v terapii. 

Údaje o registrovaných liekoch vychádzajú z verejne dostupných informácii Európskej liekovej agentúry EMA. Informácie o štandardne hradených liekoch v sledovaných krajinách sú zverejnené na oficiálnych stránkach lokálnych liekových agentúr, zdravotných poisťovní a ministerstiev zdravotníctva: (https://www.sukl.sk/, http://kategorizacia.mzsr.sk, http://www.hzzo.hr, https://ncpr.bg, http://www.sukl.cz, http://neak.gov.hu, https://www.ogyei.gov.hu, https://net.jogtar.hu, http://mz.gov.pl, http://www.ms.ro, http://www.cnas.ro, https://www.jazmp.si, http://www.cbz.si).

Európska medicínska agentúra (EMA) zaregistrovala od roku 2011 do konca roku 2019 celkovo 93 inovatívnych liekov na onkologické ochorenia. K najvyššiemu počtu prelomových inovácií v liečbe došlo v rokoch 2016 - 2018. Len za tieto dva roky bolo v Európe registrovaných až 24 nových liekov, z ktorých viacero doteraz nebolo na Slovensku kategorizovaných. Z 93 liekov registrovaných EMA je na Slovensku štandardne hradených z verejného zdravotného poistenia iba 31. Až 66% moderných onkologických liekov tak nie je bežne dostupných pre slovenských pacientov.

Kategorizacia modernych liekov

Zdroj: AIFP, stav úhrad k 31. decembru 2019, EMA registrácie 2011-2019

 

Poznámka: Štruktúra siedmych hradených liekov na metastatický melanóm na Slovensku a v ČR líši. V každej z týchto krajín sú štandardne dostupné po dva iné lieky (podrobné informácie sú uvedené v tabuľke o Dostupnosti moderných liekov na metastatický melanóm) .  

Pacienti s karcinómom kolorekta majú na Slovensku dostupný len jeden z najnovších liekov. V troch diagnózach - mnohopočetný myelóm, karcinóm pľúc a karcinóm prsníka, majú štandardne dostupné len dva lieky. To je napríklad v porovnaní s Českou republikou výrazne menej.

Špecifikom Slovenska je však skutočnosť, že tieto lieky sú často krát hradené len pre užšie skupiny pacientov, prípadne je hradená liečba obmedzená do určitých línií, napr. v oblasti mnohopočetného myelómu. V ČR je ich použitie podstatne širšie, ak nie úplne identické s registrovaným rozsahom indikácií.

V SR je v súčasnosti najlepšia situácia v liečbe metastatického melanómu, kde môže byť v terapii využitých až sedem z deviatich liekov. Je však potrebné podotknúť, že prakticky všetky tieto inovatívne lieky sa dostali do štandardných úhrad v roku 2018, príp. 2019 bez ohľadu na to, kedy boli registrované.   


« Späť