Prehľad kľúčových nástrojov cenotvorby liekov vo vybraných krajinách Európy

Cenotvorba liekov je vo všetkých krajinách EÚ významne regulovaná a výnimkou nie je ani Slovensko. Rozdielny je však prístup kľúčových autorít v jednotlivých krajinách k jej tvorbe, čo sa následne odzrkadľuje vo výslednej funkčnosti jednotlivých systémov.


Predložená analýza podrobne mapuje implementáciu 14 vybraných typov regulácií v oblasti cenotvorby liekov v ôsmich štátoch EÚ. Jej cieľom je zistiť do akej miery sa situácia na Slovensku odlišuje od okolitých krajín V4, resp. od vyspelých západoeurópskych štátov Rakúska, Francúzska, Nemecka a Holandska.


Z výsledkov hodnotenia vyplýva, že miera prijatých opatrení na Slovensku nie je významne vyššia, ako je tomu vo zvyšku nášho regiónu. Za problém Slovenska však môžeme považovať skutočnosť, že pri posudzovaní zaradenia lieku do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia sa dostatočne neprihliada na reálne dopady a medicínske prínosy liečby pre pacientov. Ekonomické kritérium je v mnohých prípadoch jediné, na ktorom záleží, čo významnou mierou limituje dostupnosť modernej terapie na Slovensku.

regulacie

Dobrým príkladom je súčasné striktné nastavenie hodnotenia ukazovateľa QALY, ktorý je výlučným kritériom pre zaradenie lieku do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Slovensko tiež v porovnaní s inými krajinami realizuje vo veľmi krátkych časových intervaloch revízie úhrad liekov a proces referencovania liekov. Na druhej strane, uzatváranie dohôd o riadenom vstupe liekov u nás veľmi nefunguje. Takáto
kombinácia celkovo vytvára veľmi komplikované trhové prostredie s neustálou potrebou legislatívnych zmien a vytvárania špeciálnych režimov pre výnimky.


Celkovo však problémy liekovej politiky na Slovensku nesúvisia iba so skutočnosťou, že sa neprihliada na reálne a medicínske dopady jednotlivých nástrojov, aleže celý systém regulácií nesleduje stratégiu toho, čo chce krajina v liekovej politike dosiahnuť.


Vo fungujúcich zahraničných systémoch sa farmaceutické spoločnosti správajú komerčne zodpovedne aj bez nadmernej regulácie. Dobrým príkladom je Nemecko alebo Holandsko. Úžitok z toho majú predovšetkým pacienti, pre ktorých je v pomerne krátkom čase dostupná potrebná liečba.

Analýzu si môžete pozrieť tu: Liekova politika_prehlad regulacii


« Späť