Nepriame náklady a manažment liečby DIABETES MELLITUS

Po vzore Európskej asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associatons), ktorej súčasťou je aj AIFP (Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu), vznikla v apríli 2019 na Slovensku platforma zameraná na diabetes mellitus (DM) - DIA platforma. Založili ju výrobcovia originálnych inovatívnych liekov, ktorí sa špecializujú na túto oblasť - Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, MSD a Novo Nordisk. DIA platforma sa na Slovensku plánuje zamerať na oblasti, ktoré sú pre slovenských pacientov, lekárov a regulátorov najviac aktuálne.

Ciele podujatia:

Cieľom okrúhleho stola bolo pripraviť odbornú diskusiu tematicky zameranú na náklady a manažment liečby DM  a zhodnotiť situáciu na Slovensku. Ide predovšetkým o zlepšenie kvality a dostupnosti dát, efektívnejší manažment liečby DM, ako aj vzdelávanie a šírenie osvety. To všetko by malo viesť k dlhodobému spoločnému cieľu – zlepšeniu zdravotného stavu a kvality života pacientov s DM.

Organizátor podujatia: AIFP DIA platforma  - spoločnosti - Boehringer Ingelheim, Lilly, MSD, Novo Nordisk

Účastníci podujatia:

 • Odborníci z oblasti diabetológie
 • Zdravotné poisťovne
 • Ministerstvo zdravotníctva
 • Politické strany, predstavitelia zdravotného výboru
 • Pacientske organizácie
 • Zástupcovia NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií)
 • Organizácie, ktoré sú členmi DIA platformy

Program podujatia:

Národný diabetologický program (NDP)

 • NDP bol vypracovaný SDiA (Slovenská diabetologická asociácia) v spolupráci so SPD-SDS (Sekcia praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti) a ZDS (Zväz diabetikov Slovenska).
 • Jednotlivé časti NDP:
  1. Prevencia DM
  2. Včasná diagnóza DM a zabezpečenie špecializovanej starostlivosti
  3. Včasná intenzívna liečba pacienta s DM diabetológom
  4. Štandardizácia diagnosticko-terapeutických postupov na úrovni zodpovedajúcej súčasným poznatkom, spôsob ich dodržiavania a stanovenie ukazovateľov kvality starostlivosti
  5. Dostupnosť modernej liečby ale aj jej efektívneho využívania, stanovenie ukazovateľov kvality starostlivosti
  6. Zlepšenie výsledkov starostlivosti o komplikácie diabetu, stanovenie ukazovateľov kvality starostlivosti
  7. Intenzívna medicínska a sociálno-právna edukácia pacientov s DM a rodičov detí s DM
  8. Register diabetu a vyhodnocovanie epidemiologických medicínskych údajov
  9. Podpora vedy a výskumu v oblasti diabetológie
 • Význam a dôležitosť implementácie NDP
 • EÚ vyzýva jednotlivé krajiny k prijímaniu NDP a odporúča zamerať sa na:
  • Prevenciu
  • Včasnú diagnózu a včasnú liečbu
  • Lepšiu kvalitu starostlivosti a ekonomickú efektivitu
  • Zber dát a ich analýzu  prostredníctvom tvorby národných registrov diabetu

Register a dáta

 • Pohľad na priority NDP v kontexte správnych dát
 • Potreba vypracovať informačný systém, ktorý bude slúžiť ako súčasť digitálnej zdravotnej dokumentácie pacienta u jeho diabetológa
 • Umožniť diabetologickým ambulanciám kedykoľvek poskytnúť potrebné epidemiologické a zdravotnícke informácie pre NCZI, poisťovne, MZ SR  ale aj pre vedecké účely.
 • Návrh riešenia registra DM - dlhodobá spolupráca s SDS a NCZI

Nepriame náklady na liečbu DM

 • Prezentácia unikátnych dát - prvá, unikátna, slovenská štúdia nepriamych (najmä sociálnych) nákladov na liečbu DM
 • Nepriame náklady zahrňujú výdavky spojené so stratou alebo narušením schopnosti pracovať alebo zapojiť sa do rôznych činností. Dôvody – pracovná neschopnosť, trvalá invalidita, predčasná smrť.
 • Porovnanie nákladovosti liečby v jednotlivých štátoch EÚ – vo väčšine štátov predstavujú výšku minimálne 50 % z celkových nákladov, v niektorých krajinách (napr. Španielsko) predstavujú dokonca 75 % celkových nákladov.
 • Dáta pri výpočte nepriamych nákladov vzišli zo Sociálnej poisťovne, Štatistického úradu, NCZI, zdravotných poisťovní, Národného registra DM 1.typu, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aj ministerstva zdravotníctva.
 • Nepriame náklady, ktoré zahŕňajú sociálne výdavky a stratu daní a odvodov predstavovali za rok 2017 pri DM 1.typu sumu 137 335 510 eur a pri DM 2.typu sumu 130 846 276 eur. Na jedného pacienta ročne to predstavuje sumu 5067 eur pri DM 1.typu a 406 eur pri DM 2.typu.
 • Strata produktivity, ktorá zahraňuje prezentizmus, absentizmus a predčasné úmrtie predstavuje sumu pri DM1 72 826 503 eur (2687 eur/pacient) a pri DM2 sumu 136 779 546 eur (425 eur/pacienta).

Závery z diskusie:

Spolupráca so zdravotnými poisťovňami:

 • Zúčastnené zdravotné poisťovne sa zaviazali k úzkej spolupráci a podpore v poskytovaní dát
 • Ponuka zo strany poisťovní na zdieľanie konkrétnych dát
 • Ponuka zapojiť špecialistov pri validácii jednotlivých dát

Podpora v implementácii Národného diabetologického programu (NDP):

 • Dôležitosť a význam schválenia a implementácie NDP
 • Potreba nasledujúcich stretnutí o spolupráci a súčinnosti pri realizácii NDP
 • Dôležitosť definovania spolupráce jednotlivých subjektov pri implementácii NDP

Záver zo strany AIFP:

 • Snaha k zjednocovaniu dát k výpočtu nákladovosti liečby DM
 • Poskytnutie a príprava analýzy priamych nákladov
 • Dlhodobá a pravidelná spolupráca s odborníkmi z oblasti liečby DM
 • Podpora pacientskych organizácií v edukácii a osvetových aktivitách

Analýzu nepriamych nákladov si môžete pozrieť tu: DM_nepriame naklady_AIFP 

Reportážne video z okrúhleho stola si môžete pozrieť tu:


« Späť