Správne nastavenie diskontných sadzieb v rámci HTA / Setting the proper discount rate for health technology assessment

Kto je OHE?

Office of Health Economics (OHE) je nezávislá výskumná organizácia, ktorá vykonáva analytickú činnosť a poskytuje poradenské služby v oblasti ekonómie zdravotníctva a zdravotnej politiky. Inštitút bol založený v roku 1962 a sídli v Londýne. Zameriava sa na zdravotnícke politiky, ekonomiku zdravotníckych systémov a rozvoj posudzovania zdravotníckych technológií.

Prečo analýza vznikla?

Od júna 2009 sa pri farmako-ekonomických analýzach na Slovensku používa diskontná sadzba vo výške 5% ročne na hodnotenie nákladov a zdravotných benefitov nových zdravotníckych intervencií. Jej úroveň patrí medzi najvyššie na svete a je vyššia ako používajú v Českej republike, Maďarsku alebo aj v Spojenom kráľovstve. Naviac, oficiálny výpočet, ktorý je použitý na validáciu tejto sadzby vychádza z dnes už zastaraných údajov. Výška diskontnej sadzby ovplyvňuje výsledky ekonomických analýz v zdravotníctve a teda má dopad na vstup moderných terapií pre slovenských pacientov.

Čo je cieľom predloženej analýzy?

Hlavným cieľom analýzy je podporiť dialóg medzi kľúčovými zainteresovanými stranami na Slovensku o možnej zmene prístupu a nazerania na diskontnú sadzbu v rámci hodnotenia nákladovej efektívnosti novej zdravotníckej intervencie.

Čo je obsahom analýzy?

Predložená správa predstavuje nezávislý pohľad na to, aká diskontná sadzba pre hodnotenie nových zdravotníckych intervencií by bola vhodná v podmienkach Slovenskej republiky. Zároveň prezentuje odborné východiská pre tvorbu mechanizmu jej stanovenia, pričom navrhuje najvhodnejšie možné riešenie pre slovenský systém. Ich súčasťou je aktualizovaný odhad sociálnej diskontnej sadzby pre Slovenskú republiku, ktorá je bežným základom pre stanovenie diskontnej sadzby pre ekonomické hodnotenie programov v rámci zdravotníctva. OHE vypočítal najlepší odhad diskontnej sadzby prostredníctvom spoločenskej sadzby časovej preferencie spotreby (Social rate of time preference for consumption), a to pomocou známeho a využívaného Ramseyho pravidla.

Aké sú vybrané kľúčové odporúčania OHE pre Slovensko?

 

Znížiť referenčnú diskontnú sadzbu z 5%na 3,3%ročne: Odhady OHE naznačujú, že sadzba 3,3% ročne by bola vhodnejšou diskontnou sadzbou pre Slovensko. Toto odporúčanie je založené na aktuálnych a relevantných makroekonomických a demografických údajoch. v susednej Českej republike je používaná diskontná sadzba na úrovni 3% a v Maďarsku na úrovni 3,7%.

 

Preskúmať vplyv aplikácie nižšej diskontnej sadzby, vhodnosť diferencovaného diskontovania, a ubezpečiť sa, že stanovená diskontná sadzba a metóda diskontovania pre zdravotné intervencie je konzistentná s inými verejnými sektormi.

 

Zvýšiť transparentnosť pri výbere diskontnej sadzby a metódy diskontovania vrátane sprístupnenia súvisiacich zdrojových údajov verejnosti.

 

Kontinuálne aktualizovať diskontnú sadzbu každé štyri až päť rokov v súlade s aktualizáciami metód HTA v iných krajinách.

O kompletných odporúčaniach a detailoch záverov je možné sa viac dočítať v OHE analýze tu.

 

EN version: Setting the proper discount rate for health technology assessment

Who is OHE?

The Office of Health Economics (OHE) is an independent research organization specializing in analytical activities and consulting services in health economics and health policy. The institute, established in 1962 and headquartered in London, focuses on health policies, healthcare system economics, and health technology assessment development.

Why was the analysis commissioned?

Since June 2009, a discount rate of 5% per annum has been used in pharmaco-economic evaluations in Slovakia to assess the costs and health benefits of new healthcare interventions. This rate is one of the highest in the world and is greater than those used in the Czech Republic, Hungary, and even the United Kingdom. Additionally, the official calculation used to validate this rate relies on outdated data. The discount rate’s level significantly influences the results of economic evaluations in healthcare, affecting the introduction of modern therapies for Slovak patients.

What is the aim of the analysis?

The primary objective of the analysis is to facilitate a dialogue among key stakeholders in Slovakia regarding a potential shift in approach and perspective on the discount rate for evaluating the cost-effectiveness of new healthcare interventions.

What is included in the analysis?

The presented report offers an independent view of the appropriate discount rate for evaluating new healthcare interventions in the Slovak Republic. It also presents the technical basis for the development of a mechanism for determining the discount rate, and it proposes the most suitable solution for the Slovak system. An updated estimate of the social discount rate for the Slovak Republic is included, which is a common basis for determining the discount rate for economic evaluations of healthcare programs. The best estimate of the discount rate was calculated by the Office of Health Economics (OHE) using the social rate of time preference for consumption, based on the well-known and widely used Ramsey rule.

What are the selected key recommendations of the OHE for  Slovakia?

Recommendation 1: Reduce the reference discount rate from 5% to 3.3% per annum: OHE estimates suggest that a discount rate of 3.3% per annum would be more appropriate for Slovakia. This recommendation is based on current and relevant macroeconomic and demographic data. In the neighbouring Czech Republic, the discount rate of 3% is used, and in Hungary, the discount rate is set at 3.7%.

Recommendation 2: Explore the impact of applying a lower discount rate, the appropriateness of differentiated discounting, and ensure that the determined discount rate and discounting method for healthcare interventions are consistent with other public sectors.

Recommendation 3: Increase transparency in the selection of the discount rate and discounting method, including making relevant source data available to the public.

Recommendation 4: Continuously update the discount rate every four to five years in line with updates to HTA methods in other countries.

 

The complete recommendations and details of the conclusions can be found in the analysis.


« Späť