Svetový týždeň očkovania 24.-30.4.2023

Efektívne a včasné dodávanie vakcín na odvrátiteľné choroby sa ukázalo ako kritické pre systémy zdravotnej starostlivosti.

Avšak obrovská jazyková rôznorodosť obalov a letákov v dôsledku špecifických balení pre jednotlivé krajiny EÚ/EHP môže výrazne znížiť efektivitu dodávateľských reťazcov a môže obmedziť reakciu na nedostatok vakcín v prípade náhleho prepuknutia chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.

Snímka1

Komponenty balenia

Existujú 3 odlišné prvky balenia vakcín.

Snímka2a

Ako to funguje v Európskej únii

Podľa právnych predpisov EÚ sa informácie musia objaviť:

Snímka34b

 V EÚ/EHP je 24 úradných jazykov a niektoré krajiny majú až 3 úradné jazyky. Okrem toho môžu členské štáty vyžadovať, aby sa na vonkajšom obale uvádzali informácie špecifické pre danú krajinu.

Dôsledky

Snímka5

1. Malé objemy vakcín

Rôznorodosť požiadaviek na balenie a letáky medzi členskými štátmi spolu so skutočnosťou, že väčšina krajín EÚ sú malé trhy*, znamená, že vakcíny možno budú musieť byť dodávané v malých objemoch (niekedy niekoľko tisíc dávok) v baleniach špecifických pre jednotlivé krajiny. To vytvára obrovskú zložitosť, ktorá znižuje efektivitu už aj tak zložitého dodávateľského reťazca.
*18 krajín EHP má menej ako 10 miliónov obyvateľov

2. Logistické obmedzenia

Používanie viacjazyčných balení/príbalových letákov vakcín je obmedzené logistickými obmedzeniami. Prevažná väčšina vakcín sa musí uchovávať v chlade (2 °C až 8 °C), ktoré majú obmedzený priestor. To znamená:

  • Veľkosť balenia sa musí čo najviac zmenšiť, aby sa uľahčilo skladovanie.
  • Obsah balenia je potrebné minimalizovať, takže viacjazyčné balenia očkovacích látok sú obmedzené na maximálne tri rôzne jazyky, čo vytvára ďalšiu zložitosť procesu.

Snímka6

 

 

 

 

Snímka7

3. Nedostatky vakcín

Požiadavka na balenie obalov a papierových letákov podľa zadaní krajiny určenia môže brániť tomu, aby sa situácia s nedostatkom vakcín v jednej krajine dala okamžite vyriešiť dočasným použitím dodávky vyrobenej pre inú krajinu. Hoci v prípade nedostatku alebo v núdzových situáciách niektoré krajiny akceptujú presun dávok v cudzom balení, nie je to
všeobecné pravidlo*. To prispieva k neefektívnosti dodávateľského reťazca a je jednou z hlavných príčin nedostatku vakcín v Európe.
*Táto možnosť sa musí prediskutovať od prípadu k prípadu s príslušným vnútroštátnym orgánom dotknutého členského štátu.

Odporúčanie Vaccines Europe

Na zjednodušenie výrobného procesu očkovacích látok v Európe, skrátenie času potrebného na dostupnosť očkovacích látok pre obyvateľstvo a uľahčenie prenosu očkovacích látok v rámci EÚ tam, kde sú potrebné, Vaccines Europe odporúča:

  • Prijatie jednotného spoločného balenia EÚ akceptované všetkými krajinami EÚ
  • Nahradenie papierového letáku elektronickým letákom, ktorý sa dá ľahko aktualizovať a je okamžite dostupný vo všetkých jazykoch EÚ.

Snímka8

Zhrnutie nájdete v týchto videách


 


« Späť