EFPIA a Vaccines Europe pozícia k EU Health Emergency preparedness and Response Authority (HERA)

COVID-19 ukázal, že na účinnú reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia sú potrebné koordinované opatrenia na úrovni EÚ. Zatiaľ čo EÚ reagovala na problémy, ktoré vznikli počas pandémie reaktívne, teda postupne, tak ako prichádzali, vytvorenie HERA je prvým krokom k tomu, aby sa Európa dostala do popredia pri riešení globálnych zdravotných hrozieb.
 
Tu nájdete názory a odporúčania EFPIA a Vaccines Europe k niekoľkým prvkom zahrnutým v rozhodnutí EU Komisie, ktorým sa zriaďuje Úrad pre pripravenosť a reakciu na zdravotnú núdzovú situáciu (Health Emergency preparedness and Response Authority - HERA) a v návrhu nariadenia Rady o rámci opatrení na zabezpečenie poskytovania zdravotníckych protiopatrení, relevantných z hľadiska krízy, v prípade núdzovej situácie v oblasti verejného zdravia na úrovni Únie.
 
EFPIA a Vaccines Europe, ich národné asociácie a členské spoločnosti, sa tešia na spoluprácu s HERA a všetkými zainteresovanými stranami smerom k spoločnému cieľu bezpečnejšej, zdravšej a odolnejšej Európy.

« Späť