Génová terapia

Čo je génová terapia?

Génová terapia je moderná liečba, pri ktorej dochádza k úprave génu na bunkovej úrovni, s cieľom liečiť ochorenia alebo im predchádzať.

Ako funguje génová terapia?

Technicky génovej terapie:

 • Vypnutie chybného génu (Gene silencing)
 • Výmena/oprava génu (Gene replacement)
 • Doplnenie génu (Gene augmentation)

Čo sa dá liečiť génovou terapiou?

Zriedkavé a neurologické ochorenia, napríklad:

  • Duchenova muskulárna dystrofia - prejavuje sa takmer výlučne u chlapcov a ide o najčastejší typ svalovej dystrofie. Vyznačuje sa zhoršujúcou sa ochabnutosťou svalov, ktorá neskôr prechádza až do znefunkčnenia končatín, krku a dýchacích svalov, čo má za následok smrť. Pre určitý typ mutácie je dostupná liečba, ktorá dokáže v tele dočasne obnovovať tvorbu chýbajúceho proteínu. V USA je schválená terapia založená na modifikácii DNA. V klinickom skúšaní je aj metóda génovej terapie postavená na transfere mikrodystrofínu pomocou vírusových vektorov, ako aj ďalšie prístupy založené na genetickom inžinierstve.

  • Spinálna svalová atrofia (SMA) - ľuďom trpiacim SMA sa tvorí chybný alebo žiadny proteín, ktorý riadi tzv. motorický neurón kontrolujúci prácu svalov. Pacienti s SMA buď vôbec nenadobudnú schopnosť sedieť, stáť či chodiť alebo ak aj áno, objavením sa príznakov choroby túto schopnosť postupne strácajú. Chorobou nie sú postihnuté kognitívne (rozpoznávacie) funkcie ani emociálny vývoj človeka. Pre pacientov v EÚ sú dostupné dva molekulárne terapeutické prístupy. Jeden je založený na metóde antisense oligonukleotidov, pri ktorom sa aktivuje inak nefunkčný pseudogén. Druhý prístup je založený na transfere funkčného SMN1 génu pomocou adenovírusového vektora. Táto génová terapia je podávaná jednorazovou injekciou.
  • Hunterov syndróm - dedičné metabolické ochorenie, pri ktorom dochádza v tele k ukladaniu zložitých cukrov. Postihuje zväčša mužov. Jeho typickými syndrómami sú zmenené črty tváre, deformované končatiny, tzv. pazúrová ruka. Často sa opakujú aj infekcie dýchacích ciest, zápaly stredného ucha či poruchy sluchu.  Dochádza aj ku kostným zmenám a problémom s chrbticou, rebrami či panvou. Fyzické prejavy môžu sprevádzať rôzne stupne mentálnej zaostalosti.
  • Gaucherova choroba a Fabryho choroba - ochorenia, pri ktorých sa v tele nevytvárajú enzýmy zodpovedné za rozkladanie špeciálnych zložených tukov v bunke . Bunka tak ostáva plná “odpadkov” a znefunkčňuje zasiahnuté orgány. Pre tieto ochorenia sa dá využiť liečba pomocou opravy alebo doplnenia génu. Momentálne sú génové terapie pre tieto ochorenia vo fáze klinického skúšania.
  • TTR PN - pri tomto ochorení bunky pečene vytvárajú porušený proteín (transtyretín). Tento chybný proteín sa následne hromadí okolo nervových vlákien alebo v srdci a spôsobuje závažné zdravotné problémy končiace predčasnou smrťou. Práve pri tomto ochorení sa dá efektívne uplatniť metóda vypnutia tvorby chybného génu tzv. RNA interferenciou. Utlmenie génovej expresie je dosiahnuté podávaním príslušnej siRNA komplementárnej k TTR génu infúzne každé 3 týždne (terapia je schválená v EÚ aj USA).

Onkologické ochorenia – genetické inžinierstvo sa úspešne využíva aj pri liečbe niektorých foriem lymfómov, melanómov a nádorov krvotvorných buniek. V EÚ je pre klinické použitie schválených 5 rôznych preparátov založených na princípe bunkovej a génovej terapie.

Prečo si génovú terapiu cení lekár?


Momentálne vo svete prebiehajú stovky klinických štúdií pre viac ako 300 prevažne zriedkavých ochorení. V budúcnosti sa očakáva génová liečba aj v prípade ďalších neurologických ochorení, napr. Alzheimerovej choroby či demencie.